• C3210 Plantronics Headset ขั้วต่อ USB-A แบบหูฟังข้างเดียว

ชุดหูฟังคอลเซ็นเตอร์ C3210 Plantronics Blackwire หัวต่อแบบ USB-A  เหมาะสำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ ซอฟท์โฟน เช่น Zoiper , 3CX หรืออื่นๆ 

คุณสมบัติสินค้า

 • อุปกรณ์ชุดหูฟังแบบลำโพงข้ำงเดียวพร้อมไมโครโฟนแบบมีสำยสำหรับใช้งำนร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ตัวเชื่อมต่อของอุปกรณ์ชุดหูฟังเป็นแบบ USB
 • ลักษณะกำรสวมใส่เป็นแบบคำดศีรษะ
 • ที่คำดศีรษะผลิตจำกโลหะ ทนทำน น้ำหนักเบำ สำมำรถปรับให้เข้ำกับขนำดศีรษะของผู้ใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม
 • มีคุณสมบัติ Dynamic EQ สำมำรถปรับคุณภำพเสียงอัตโนมัติให้เหมำะสมตำมลักษณะกำรใช้งำนระหว่ำงกำรสนทนำและสัทนำกำร
 • ไมโครโฟนเป็นแบบตัดเสียงรบกวนรอบข้ำง ตอบสนองคลื่นควำมถี่ช่วง 100 Hz - 10 kHz
 • รองรับกำรทำงำนในระบบ Wideband สูงสุด 6,800 Hz
 • ประมวลสัญญำณเสียงในระบบดิจิตอล (DSP)
 • มีปุ่มรับ-วำงสำย, ปุ่มปรับระดับเสียงลำโพง และปุ่มปิดเสียงไมโครโฟนอยู่บนสำยของอุปกรณ์
 • มีระบบ SoundGuard ป้องกันเสียงดังเกินกว่ำ 118 dBa ที่อำจเป็นอันตรำยต่อผู้ใช้งำน
 • สำมำรถใช้งำนร่วมกับระบบปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ทั้ง Window และ Mac
 • เป็นอุปกรณ์ที่ Optimized for Microsoft Lync หรือ Skype for Business
 • สินค้ารับประกัน 2 ปี


เขียนรีวิว

โน๊ต: ไม่รองรับข้อความแบบ HTML!
    ไม่ชอบ           ชอบ
Captcha

C3210 Plantronics Headset ขั้วต่อ USB-A แบบหูฟังข้างเดียว

 • ผู้ผลิต: Plantronics
 • รหัสสินค้า: C3210
 • สถานะสต๊อก: 2-5 วัน
 • 2,354.00บาท(inc VAT)

สนใจสินค้า & บริการ

โทร : 02-077-2672

Email : sales@mnc.co.th

LineID : @mnc.th

เพิ่ม @mnc.th เป็นเพื่อน

สินค้าที่คล้ายกัน

Plantronics Headset Blackwire รุ่น C310-M

Plantronics Headset Blackwire รุ่น C310-M

สินค้ายกเลิกนำเข้า ทดแทนด้วยรุ่น C3210Plantronics C3210..

0.00บาท ราคายังไม่รวมภาษี: 0.00บาท

C3220 Plantronics Headset ขั้วต่อ USB-A แบบหูฟังสองข้าง Stereo

C3220 Plantronics Headset ขั้วต่อ USB-A แบบหูฟังสองข้าง Stereo

C3220 Plantronics Headset ขั้วต่อ USB-A แบบหูฟังสองข้าง Stereo เหมาะกับงานคอลเซ็นเตอร์ หรือใช้งานคอม..

2,514.50บาท ราคายังไม่รวมภาษี: 2,350.00บาท

ป้ายกำกับ: Plantronics, C3210, Blackwire, Softphone, Zoiper, 3CX